پرینت

کرستوفر مورلی

کامیابی تنها در این است که بتوانی زندگی را به شبوه خود سپری کنی.

نوشته شده توسط Super Userارسال شده در: یک نکته از هزاران